Koncerny v komunitárním právu

Analýza a náměty pro rekodifikaci

Tomáš Doležil | edice Studie
Auditorium, Praha 2008, 176 stran, doporučená cena 220 Kč

Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva. Avšak v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k evoluci hospodářské struktury, integraci a globalizaci, by měla česká právní věda této problematice věnovat náležitou pozornost. Česká republika, jako jeden z členských států EU, má povinnost řádně harmonizovat právo obchodních společností s evropským právem obchodních společností.

Ukázka

Více o knize

Ž Česká republika, jako jeden z členských států EU, má povinnost řádně harmonizovat právo obchodních společností s evropským právem obchodních společností. Má však také povinnost sledovat aktuální tendence ve vývoji práva obchodních společností a zajistit tak pevné postavení svého právního řádu v neúprosné konkurenci jurisdikcí. Proto je třeba popsat imperativy komunitárního práva obchodních společností, které Česká republika musí převzít a uvést v život, aby dostála svým závazkům vyplývajícím z členství v EU. Je třeba také zhodnotit vývoj a tendence v právní regulaci s ohledem na volbu efektivní právní regulace. Tato kniha si klade za cíl analyzovat uvedené imperativy a tendence, a dát je do kontextu blížící se rekodifikace českého civilního práva. Otázek je mnoho. Musí mít Česká republika ucelené koncernové právo, nebo postačí dílčí úprava obsažená v rámci jiných právních institutů či odvětví? S jakým právem upravujícím podnikatelská uskupení Česká republika obstojí a přiláká společnosti z jiných jurisdikcí k usazení? Jak má být řešeno dilema ekonomické jednoty a právní mnohosti? Jaká jsou rizika pro menšinové společníky a věřitele ve vnitřním trhu, která je potřeba regulovat? V jaké situaci a kdy lze prolomit princip omezené odpovědnosti a chránit tak třetí osoby? Jak se s tímto problémem vypořádávají jiné členské či kandidátské státy EU? To jsou zásadní otázky moderního obchodního práva, na něž uvedená publikace hledá odpovědi. Těžiště pozornosti autorů leží v rozboru judikatury Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva k čl. 17 Listiny základních práv a svobod a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z klíčových rozhodnutí uvedených soudů plyne nutnost pečlivě posuzovat situace, kdy se obsah či forma projevu dostávají do střetu s právy a důstojností třetích osob či zájmy státu. Zvláštní pozornost je věnována úloze novinářů a masmédií v demokratické společnosti při veřejné diskuzi. Samostatná část je věnována zásadám soudního rozhodování v zemích Britského společenství národů. Ve zvláštní příloze knihy jsou obsaženy stručné anotace všech relevantních rozhodnutí Ústavního soudu, včetně některých dosud nepublikovaných usnesení.

Předmluva (Jan Dědič):

Dostává se Vám do rukou publikace, která dosud na českém trhu odborné právní literatury zcela chyběla. Kromě publikace doc. Stanislavy Černé Faktický koncern, Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku (Linde, Praha 2004) neexistuje v českém právu monografie, která by se otázkou právní úpravy koncernu takto uceleně zabývala. Obě publikace se však zásadně liší. Zatímco monografie doc. Černé je věnována převážně rozboru platného koncernového práva v České republice, je publikace dr. Doležila věnována především teoretickým východiskům koncernového práva, jeho vývoje, problematice komunitárního práva v této oblasti a reprezentativnímu srovnávání právní úpravy. Z tohoto pohledu je daná publikace v České republice zcela ojedinělá.

Autor monografie je advokátem a současně se zapojil do vědeckovýzkumné práce na katedře práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Tato publikace je výsledkem jak jeho vědeckého bádání, tak bohaté advokátní praxe. Jeho doktorská práce byla oceněna jako jedna z nejlepších v roce 2006 na VŠE v Praze.

První část publikace je věnována problematice vymezení koncernu, důvodům a metodám jeho právní regulace s akcentem na ochranu menšinových akcionářů a věřitelů.

Druhá část publikace se věnuje zásadám, metodám a tendencím harmonizace práva Evropských společenství v oblasti práva obchodních společností. Autor zde podává ucelený výklad základních svobod a jejich promítnutí do práva obchodních společností. V této pasáži je třeba ocenit zejména rozbor judikatury Evropského soudního dvora k těmto otázkám. Ve druhé části si autor vytvořil základ a předpolí pro rozbor komunitární úpravy koncernového práva. Přestože neexistuje ucelená komunitární úprava této oblasti, ukazuje autor, jakými cestami se právo Evropských společností v dané oblasti ubírá. Podává rozbor návrhu směrnice o koncernech, včetně výhledu na její přijetí (či nepřijetí) a z jednotlivých sekundárních pramenů evropského práva rozebírá otázky, které se přímo či nepřímo regulace koncernů dotýkají.

I čtvrtá část publikace je věnována problematice komunitárního práva, a to modernizaci práva obchodních společností a koncernu. Autor zde rozebírá mimo jiné i otázky publicity koncernu, nabídek převzetí jako formy ochrany společníků, obchodního vedení, corporate governance, tzv. pyramid aj.

Osobně považuji za velmi cennou zejména pátou část publikace, která se zabývá srovnáním metod regulace koncernu, zejména německé, portugalské, slovinské a chorvatské, dále částečné regulací koncernu ve Francii (Rozenblumův koncept), Itálii, Skandinávii, Polsku a pojetím koncernu ve švýcarském a belgickém právu. Tato část práce umožní čtenáři učinit si představu regulace koncernu napříč Evropou i složitost regulace dané problematiky. Poslední část publikace má zásadní význam pro práce na rekodifikaci českého obchodního práva, neboť obsahuje shrnutí celé dosavadní problematiky a z ní rezultující doporučení pro rekodifikaci. Kniha obsahuje i bohatý poznámkový materiál a rozsáhlý seznam použité literatury. Kvalita publikace je dokladem toho, jak její mladý autor dokázal skloubit své teoretické i praktické zkušenosti a znalosti. Publikace o koncernech od dr. Tomáše Doležila by neměla chybět žádnému právníkovi, který se zajímá o dění v oblasti práva společností jak na komunitární úrovni, tak v jednotlivých členských státech Evropské unie, včetně České republiky. Věřím, že čtenáři budou tuto monografii pročítat se stejným zájem jako já již v etapě jejího prvního zrodu coby doktorské práce, jako školitel autora a posléze i jako autor předmluvy po jejím přepracování do knižní podoby. Jsem si jist, že řada čtenářů v ní najde inspiraci pro řešení aktuálních právních problémů.

Obsah

 • Úvod
 • Část 1. Koncern
 • 1.1. Pojem a charakteristika koncernu
 • 1.2. Právnické osoby a koncern
 • 1.2.1. Princip omezené odpovědnosti resp. ručení
 • 1.2.2. Prolomení zásady omezené odpovědnosti
 • 1.3. Vznik a formy koncernů
 • 1.4. Organizace koncernu a řešení konfliktů
 • 1.4.1. Dopady koncentrace na práva menšinových společníků
 • 1.4.2. Ochrana věřitelů
 • 1.4.3. Metody regulace koncernu
 • 1.5. Dílčí shrnutí
 • Část 2. Zásady, metody a tendence harmonizace evropského práva obchodních společností
 • 2.1. Primární právo
 • 2.1.1. Svoboda podnikání (usazování)
 • 2.1.2. Kompetenční ustanovení
 • 2.1.3. Volný pohyb kapitálu
 • 2.1.4. Další kompetenční normy
 • 2.2. Metody harmonizace
 • 2.2.1. Směrnice
 • 2.2.2. Nařízení
 • 2.3. Tendence v komunitárním právu ve vztahu k právu obchodních společností
 • 2.3.1. Aktuální otázky vývoje svobody podnikání
 • 2.3.2. Důsledky dosavadních rozhodnutí ESD
 • 2.3.3. Konvergence základních svobod vnitřního trhu
 • 2.3.4. Soutěž právních řádů (shopping forum)
 • 2.4. Dílčí shrnutí
 • Část 3. Regulace koncernu v komunitárním právu
 • 3.1. Devátá směrnice
 • 3.1.1. Předběžný návrh Deváté směrnice 1974/75
 • 3.1.2. Předběžný návrh Deváté směrnice 1984
 • 3.2. Evropská společnost – Societas Europaea
 • 3.2.1. Návrh nařízení o Evropské společnosti 1970/75
 • 3.2.2. Návrh nařízení o Evropské společnosti 1989
 • 3.2.3. Návrh nařízení o Evropské společnosti 1991
 • 3.2.4. Nařízení o Evropské společnosti
 • 3.3. Směrnice obchodních společností
 • 3.3.1. Druhá směrnice
 • 3.3.2. Třetí, Šestá a Desátá směrnice
 • 3.3.3. Čtvrtá, Sedmá a Osmá směrnice
 • 3.3.4. Dvanáctá směrnice
 • 3.4. Směrnice o nabídkách převzetí
 • 3.5. Směrnice o transparenci
 • 3.6. Návrh Páté směrnice a Směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců
 • 3.7. Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
 • 3.8. Dílčí shrnutí
 • Část 4. Koncern v kontextu modernizace evropského práva obchodních společností
 • 4.1. Koncernové právo pro Evropu
 • 4.1.1. Pojem podnikatelského seskupení a koncernu
 • 4.1.2. Publicita koncernu
 • 4.1.3. Obchodní vedení v koncernu
 • 4.1.4. Přezkoumání vztahů v koncernu
 • 4.1.5. Nabídky převzetí
 • 4.1.6. Koncern založený jednostranným prohlášením
 • 4.1.7. Povinnosti statutárního orgánu koncernové společnosti v krizi
 • 4.2. Zpráva Skupiny na vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností
 • 4.2.1. Obecné teze
 • 4.2.2. Corporate governance
 • 4.2.3. Reforma konceptu základního kapitálu
 • 4.2.4. Podnikatelská seskupení
 • 4.2.5. Pyramidy
 • 4.2.6. Restrukturalizace a mobilita obchodních společností
 • 4.3. Plán modernizace práva obchodních společností a zlepšení corporate governance
 • 4.4. Společný konsolidovaný základ daně
 • 4.5. Dílčí shrnutí
 • Část 5. Komparace právních metod regulace koncernu
 • 5.1. Německý model regulace koncernu
 • 5.1.1. Německá právní úprava koncernu
 • 5.1.2. Portugalská právní úprava koncernu
 • 5.1.3. Slovinská právní úprava koncernu
 • 5.1.4. Chorvatská právní úprava koncernu
 • 5.2. Částečná regulace koncernu
 • 5.2.1. Francouzská regulace koncernu (Rozenblumův koncept)
 • 5.2.2. Italská právní úprava koncernu
 • 5.2.3. Právní úprava koncernu ve Skandinávii
 • 5.2.4. Polská právní úprava koncernu
 • 5.3. Regulace koncernu pomocí klasických nástrojů práva obchodních společností
 • 5.3.1. Švýcarská právní úprava koncernu
 • 5.3.2. Belgická právní úprava koncernu
 • 5.4. Dílčí shrnutí
 • Část 6. Shrnutí a náměty pro rekodifikaci českého obchodního práva
 • 6.1. Teze
 • 6.2. Věcný záměr obchodního zákona
 • 6.3. Doporučené zásady pro rekodifikaci koncernového práva

O autorovi - Tomáš Doležil

(nar. 1973) působí jako advokát v pražské advokátní kanceláři Clifford Chance LLP. Absolvoval studia na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně se studiem v zahraničí na Evropské univerzitě Viadrina, Frankfurt/Oder v Německu a na Evropském institutu Sárské univerzity v Saarbrückenu v Německu (LL.M. Eur.). Studium ukončil na Vysoké škole ekonomické v Praze získáním titulu PhD. Je předseda redakční rady časopisu Jurisprudence, členem rekodifikační komise obchodního práva a předsedou EU komise Americké obchodní komory. Specializuje se na korporační právo, včetně M&A, a na komunitární právo. Je autorem mnoha článků, které byly uveřejněny v nejvýznamnějších českých odborných časopisech. Pravidelně veřejně přednáší.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.