Menšiny a právo v České republice

René Petráš, Helena Petrův, Harald C. Scheu (eds.)
Auditorium, Praha 2009, 512 stran, doporučená cena 330 Kč

Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby. Vedením autorského kolektivu se ujal přední český expert na právní postavení menšin René Petráš, jehož záměrem bylo vytvořit publikaci srozumitelnou širší veřejnosti a použitelnou v právní a společenské praxi. Kniha je zaměřená na oblast národnostních menšin, přičemž se podrobněji věnuje menšině romské, židovské, slovenské a dalším.

Ukázka

Více o knize

Kniha je jedním z výsledků grantového projektu vedeného dr. René Petrášem z Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dalšími klíčovými spolupracovníky jsou doc. Harald Christian Scheu a dr. Helena Petrův, rovněž z pražské právnické fakulty. Přímo do projektu se také zapojili prof. Mahulena Hofmannová působící především ve vědeckém světě v Německu, dr. Andrej Sulitka (donedávna ředitel sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny) a dr. Josef Vedral (pracovník Úřadu vlády). Zájem o tento projekt pak projevila řada dalších odborníků, jejichž příspěvky jsou rovněž začleněny – mj. prof. Jan Kuklík a prof. Nina Pavelčíková. V rámci projektu se uskutečnila i setkání badatelů a mezinárodní konference na počátku května 2006 a 2008. Kniha má přes větší množství spoluautorů vcelku systematickou strukturu, která usnadní její využívání v praxi. Na počátku je stručně naznačen tradiční problém definice menšiny. Dále následuje podrobný přehled historického vývoje na našem území od nejstarších dob do roku 1989, který je samozřejmě zaměřen na moderní právo a dodnes inspirativní aspekty, zakončen je úvahou nad některými dlouhodobými tendencemi vývoje této otázky. Následuje přehled praktického fungování veřejné správy a aktivit jednotlivých menšin, dále jsou zařazeny příspěvky o specifikách některých klíčových menšin (nejpočetnější Slováci i Romové představují velmi neobvyklé menšiny, což se týká i Židů – nepočetných ale veřejností výrazně reflektovaných). Následuje rozbor platného vnitrostátního práva – nejdříve ústavního, pak detaily správního práva. Dále je zpracován důkladný přehled mezinárodního práva týkajícího se menšin, kde je nejdříve začleněna univerzální ochrana a poté regionální přístupy v Evropě. K objektivnímu posouzení postavení menšin v ČR je samozřejmě nutná komparace s cizinou, zejména se státem se společnou minulostí – tedy Slovenskem. Zde je včleněn i velmi speciální příspěvek zabývající se nepokoji Romů na Slovensku v roce 2004, což je událost (zatím!) v ČR neznámá, avšak v řadě evropských států nabývá na hrozivé aktuálnosti, jako např. ve Francii. Velmi specifická je situace ve Švýcarsku, zajímavé jsou i pobaltské státy. Z právního hlediska je pozoruhodná komparace s poměry v USA, protože ukazuje velmi odlišné pojetí otázky v anglo-americkém systému. Do knihy jsou dále vloženy speciální příspěvky zabývající se detaily menšinové problematiky, které byly připraveny pro konference v rámci projektu. Zvlášť pozoruhodný je rozsáhlý příspěvek prof. Jana Kuklíka, který se důkladně a v české právní vědě dosud unikátně zabývá problémy židovských restitucí, jež jsou propojeny s celým vývojem od druhé světové války včetně otázky prezidentských dekretů. Autoři se samozřejmě nedomnívají, že by tato kniha znamenala úplné zpracování problému právního postavení národnostních menšin, avšak za situace, kdy od meziválečného Československa u nás žádné rozsáhlejší publikace na toto téma nevznikly, snad může být alespoň oporou dalšího výzkumu a odborných diskusí.

Obsah

 • 1. Definice menšiny
 • 1.1. Úvod do problematiky definice národnostní menšiny
 • 1.2. Problém definice menšiny v české minulosti
 • 1.3. Vymezení pojmu národnostní menšiny v současném českém právu
 • 1.4. Pojem národnostní menšiny v mezinárodním právu
 • 2. Historie právního postavení menšin v českých zemích
 • 2.1. Některé analogie ve středověkém českém státě
 • 2.2. Menšinová otázka a právo v českých zemích v novověku
 • 2.3. Právní úprava národní otázky na konci monarchie
 • 2.4. Menšinová otázka v první československé republice a meziválečná mezinárodněprávní ochrana menšin René Petráš
 • 2.5. Menšinová otázka v českých zemích v letech 1938–1948
 • 2.6. Menšinová otázka v prvé polovině komunistické éry 1948–1968
 • 2.7. Menšinová – národnostní otázka v letech 1968–1989
 • 2.8. Romové v letech 1968–1989
 • 2.9. Dlouhodobé tendence vývoje na našem území
 • 3. Národnostní menšiny v České republice po roce 1989 a národnostněmenšinová politika
 • 3.1. Vývoj v oblasti národnostněmenšinové politiky v ČR po roce 1989 (do rozdělení československé federace)
 • 3.2. Směřování národnostněmenšinové politiky České republiky po rozdělení československé federace
 • 3.3. Úsilí o přijetí samostatného menšinového zákona v České republice
 • 3.4. Základní demografické ukazatele podle národností v České republice
 • 3.5. Geografické rozvrstvení příslušníků národnostních menšin v České republice a jejich aktivity
 • 3.6. Organizace příslušníků národnostních menšin
 • 3.7. Orgány veřejné správy a národnostní menšiny
 • 4. Specifické menšiny v České republice
 • 4.1. Slovenská menšina v Českej republike
 • 4.2. Romská menšina
 • 4.3. Problematika zvykového práva Romů
 • 4.4. Židovská menšina v českých zemích v současnosti (1989–2005)
 • 4.5. Shrnutí
 • 5. Právní postavení národnostních menšin v České republice
 • 5.1. Ústavněprávní úprava postavení národnostních menšin v ČR
 • 5.2. Práva příslušníků národnostních menšin a orgány veřejné správy
 • 6. Univerzální ochrana národnostních menšin
 • 6.1. Úvodní poznámka k mezinárodní ochraně národnostních menšin
 • 6.2. Začátky univerzální ochrany národnostních menšin po zániku Společnosti národů
 • 6.3. Ochrana národnostních menšin podle čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
 • 6.4. Praxe Výboru OSN pro lidská práva
 • 6.5. Deklarace OSN o právech osob příslušejících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám
 • 6.6. Zvláštní procedury v Radě pro lidská práva
 • 6.7. Ochrana menšin podle dalších úmluv OSN
 • 6.8. Ochrana menšin v jiných univerzálních organizacích
 • 6.9. Hodnocení univerzální ochrany národnostních menšin
 • 7. Regionální ochrana národnostních menšin
 • 7.1. Rada Evropy
 • 7.2. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • 7.3. Evropská unie
 • 8. Menšiny v dalších státech
 • 8.1. Ochrana národnostních menšin na Slovensku
 • 8.2. Nepokoje na Slovensku v oblastiach so zvýšeným počtom občanov rómskej minority v roku 2004
 • 8.3. Švýcarská specifika řešení národnostní otázky
 • 8.4. Postavení národnostních menšin v Lotyšsku, Estonsku a Litvě
 • 8.5. Vývoj koncepce rovnosti v USA

Konferenční příspěvky

 • Vybrané problémy restituce židovského majetku v českých zemích po druhé světové válce
 • 1. Příprava restitucí židovského majetku v průběhu druhé světové války.
 • 2. Vývoj právní úpravy restitucí v letech 1945–1948
 • 3. Restituční a náhradová praxe v letech 1945–1948
 • Epilog (1989–2002)
 • Mezinárodněprávní ochrana menšin a právo sebeurčení
 • 1. Ochrana menšin v systému Společnosti národů (SN)
 • 2. Systém ochrany menšin v rámci OSN
 • 3. Ochrana menšin a zásada sebeurčení
 • Závěr
 • (Ne)rovné zacházení skrze evropské antidiskriminační směrnice s ohledem na náboženství a etnický původ
 • 1. Pojem diskriminace
 • 2. Problematické případy
 • 3. Chápání etnické skupiny a jeho důsledky
 • Některé problémy a pojmy národnostní otázky
 • 1. Prostorové rozšíření lidských ras a jejich intenzivní křížení
 • 2. Národy, státní národy a nacionalismus
 • 3. Polovina jazyků zanikne do konce století
 • 4. Vznik nových jazyků a zavádění úředních jazyků v mnohonárodnostních státech
 • 5. Nejrozšířenější a obchodní (dopravní) jazyky
 • 6. Jazyková gramotnost Evropanů
 • 7. Státní suverenita a prognóza regionálních integračních tendencí
 • 8. Nové druhy globálního ohrožení lidských práv
 • Německé resumé - RESÜMEE: Die Minderheiten und das Recht in der Tschechischen Republik

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.