Obchodní korporace ve světle proměn

Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací

Bohumil Havel | edice Téma
Auditorium, Praha 2010, 200 stran, doporučená cena 280 Kč

Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob, stejně jako jejich vnitřní struktuře a fungování společností uvnitř i navenek. Svojí čtivou formou, která podtrhuje odbornou úroveň celé knihy, má potenciál oslovit nejširší právnickou veřejnost, zejména pak z řad právní teorie, civilistiky a další příbuzných oborů.

Ukázka

Předmluva (Karel Eliáš)

Kdo otevřel tento svazek, získal možnost číst text o aktuální problematice korporačního práva zpracovaný na úrovni zjevně nadprůměrné. Text poučený dlouhým studiem vykračujícím za meze právnictví, zahraničními zkušenostmi, opakovanými kontakty s praxí i zapojením do nejrůznějších legislativních projektů. Text poučný pro vnímavého čtenáře hledajícího odpovědi na nejrůznější otázky spojené s obchodními korporacemi, nikoli však nezáživně školsky poučující. Bohumil Havel, původce této knihy, je autor profilující se na poli soukromého a obchodního práva léta. Leč až nyní přichází s titulem, jehož výlučným autorem je on sám. Název knihy Obchodní korporace ve světle proměn lze vnímat různě. Havel své téma zpracoval především v právních souvislostech, včetně komparativních, současně však bere v úvahu i souvislosti mimoprávní (filozofické, sociologické, ekonomické). Výsledkem je funkční analýza ukazující na podstatu entit matoucích často vnější okolí amébovitostí konformisty cílícího prvoplánově k utilitaritě. Obchodní korporace, zvlášť kapitálového typu, jimž se dílo věnuje především, představují laboratoře, v nichž se klasické instituty soukromého práva slučují i štěpí a natolik mění svůj vnější vzhled, že leckdy u pozorovatele budí klamný dojem střetu s něčím úplně novým. Havlův text ukazuje, jak je důležité nedat se mást povrchními vjemy a analyticky zkoumat juristickou substanci. Autor staví výklad vybraných otázek korporačního práva na třech prvcích: podstatě korporací, jejich správě a péči řádného hospodáře. Jim věnuje Bohumil Havel tři čtvrtiny spisu. Výkladům o nich předsunul formulaci paradigmat, na nichž své téma založil a rozvíjí. Východisko, na němž staví, je prosté a zároveň, zvlášť ve zdejším prostředí, nesmírně důležité: obchodní korporace je útvarem soukromého práva a její fundament má být zkoumán a poznáván soukromoprávními přístupy a metodami. Čteme-li Havlův text, uvědomujeme si, že otázky, které si klademe nad zněním našich zákonů, si při jiných příležitostech kladli jiní a jinde nebo jindy: hledali na ně odpovědi, mnohdy je formulovali a někdy snad i našli ty správné. A právě to je na Havlově díle sympatické, že nehledá řešení toliko v analýze zdejších právních textů, ale v rozsáhlé míře ukazuje na inspirace vzešlé ze zahraničních jurisdikcí i na závěry, k nimž dospěla minulost, mnohdy zastřené závojem času. Můj osud se s Havlovým protnul dávno předtím, než začal asistovat na mé katedře, dokonce ještě dřív než začal juristická studia, při nichž měl to štěstí, že jako jeden z posledních zažil na plzeňské právnické fakultě pedagogické působení Viktora Knappa a tehdejšího výkvětu české civilistiky představovaného Martou Knappovou a Antonínem Kandou. Když Bohumil Havel končil v roce 1999 univerzitní studia, dostal jsem nabídku na prestižní mimoakademické místo – jedno z těch, o nichž se říká, že se neodmítají. A právě tehdy mi Havel odevzdal diplomovou práci, vydanou posléze tiskem (Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník, CXXXIX, 2000, s. 37 an.). Při jejím čtení jsem si dokonale uvědomil své místo na univerzitní půdě i úkol pečovat o rozvoj nových talentů. Nikdy jsem nelitoval, že jsem vyměnil perspektivu klidné práce s vysokým příjmem za život na univerzitě v setrvalém styku s akademickou obcí, kterou vývoj událostí na plzeňské právnické fakultě brzy postavil před těžkou zkoušku. Není to jen Bohumil Havel, kdo na katedře, kterou jsem vedl, pomáhal držet akademický standard i v těžkých dobách nedávné minulosti. Společně s dalšími členy akademické obce prokázal ve zlomovém roce 2009 odvahu otevřeně odporovat zlému i samozřejmý respekt k akademické cti. Ale byl to především on, kdo mi byl hlavní oporou a spolupracovníkem při plnění velkého vědeckého a legislativního úkolu spočívajícího v projektu rekodifikace soukromého práva. I na něm odborně vyrostl a postupně se měnil ze žáka v kolegu a respektovaného oponenta. Dávno jsou pryč časy, kdy jsem byl prvním čtenářem a konzultantem Havlových textů v jeho publikačních počátcích, stejně jako jsou minulostí doby, kdy mně jako začínajícímu autorovi pročítal a oponoval prvotiny Viktor Knapp. Spis, který Bohumil Havel nyní předkládá veřejnosti, ho představuje jako hotovou vědeckou osobnost. Dokládá tím i smysl práce vysokoškolských pedagogů, jímž není produkce sádrových otisků vlastní individuality, ale péče o rozvoj odlišných individualit – takových, které posléze přerůstají svého učitele.

Obsah

 • 1. Úvodní úvahy
 • 1.1. Axiomy
 • 1.2. Spekulace
 • 2. Ozvěny soukromého práva v právu korporačním
 • 2.1. Historizující ohlédnutí
 • 2.2. Kterak duch vlastnictví potkal ekonoma
 • 3. Metodologická východiska
 • 3.1. Law and Economics
 • 3.2. Otevřené pojmy, složité případy a jiné složitosti
 • 3.3. Svět jako veletrh možností
 • 3.4. Svět jako výsledek volby
 • 3.5. Effet utile v korporačním právu
 • 4. Právnická osoba (korporace) coby normativní derivát člověka
 • 4.1. Právnická osoba jako chtěný (majetkový) artefakt
 • 4.2. Obchodní korporace, nástroj proti odpovědnosti
 • 4.3. Pojem korporace
 • 4.4. Relativnost vymezení atributů korporace a doktrína průlomu
 • 4.5. Zdravá a nemocná korporace
 • 4.6. Jsou korporace morální? Cadburyho rovnováha
 • 4.7. Trestní korporační odpovědnost
 • 5. Vnitřní organizace a správa korporací
 • 5.1. Stratifikace vlastnictví korporace
 • 5.2. Korporační vlastnické struktury v České republice
 • 5.3. Podstata vnitřního chodu korporace
 • 5.4. Podstata a obsah správy (Corporate Governance)
 • 5.5. Jednotlivé mody jednání správce a jejich odlišení
 • 5.5.1. Jednání ultra vires
 • 5.5.2. Obchodní vedení
 • 5.6. Objekt správy
 • 5.7. Vnitřní organizace správy (jednatelského oprávnění)
 • 5.8. Souběhy při organizaci správy
 • 5.8.1. Nezakázaný souběh
 • 5.8.2. Souběh funkce člena statutárního orgánu s funkcí prokuristy
 • 5.8.3. Zmocnění člena statutárního orgánu kolektivním orgánem korporace
 • 5.8.4. Statusová modifikace jednání jménem korporace
 • 5.8.5. Souběh funkce člena statutárního orgánu s postavením zákonného zástupce (zaměstnance)
 • 6. Komu se slouží?
 • 6.1. Věřitelský model
 • 6.2. Společnický model a jeho modifikace
 • 6.3. Model udržení provozu podniku a loajalita uvnitř korporace
 • 6.4. Extenze loajality a loajalita k věřitelům
 • 6.5. Vnitřní „složení“ správce. Role výkonných a nevýkonných složek správy.
 • 6.6. Teorie zastoupení. Problém zastoupení a motivační schémata.
 • 6.7. Motivační vs. sankční povaha odpovědnosti
 • 6.8. Jak (čím) vlastně motivovat?
 • 6.9. Motivační schémata
 • 6.9.1. Transparentnost konání
 • 6.9.2. Jmenování a odvolání
 • 6.9.3. Motivace udržením vlastní pozice
 • 6.9.4. Odměna (kompenzace)
 • 6.9.5. Zákonné strategie eliminující přímý konflikt zájmů
 • 6.9.6. Následek porušení kontroly rozhodování správce
 • 7. Péče řádného hospodáře (fiduciární povinnosti)
 • 7.1. Pojem a historické reminiscence fiduciární smlouvy/obligace
 • 7.2. Péče řádného hospodáře coby subjektivizující se objektivita
 • 7.3. Péče řádného hospodáře, náležitá péče a odborná péče
 • 7.4. Pečlivost vs. loajalita
 • 7.5. Fiduciární vs. korporační loajalita
 • 7.6. Náležitá péče a delegace
 • 7.7. Odlišení náležité péče u členů výkonných a kontrolních orgánů
 • 7.8. Kvalita péče prokuristy (zmocněnce)
 • 7.9. Zohledňování rizika při rozhodování
 • 7.9.1. Pojem rizika
 • 7.9.2. Hospodářské riziko
 • 7.9.3. Podnikatelský úsudek
 • 7.10. Vady jednání při porušení péče řádného hospodáře
 • 8. Závěry a spekulace

O autorovi - Bohumil Havel

Působí jako odborný asistent a vedoucí oddělení korporačního a insolvenčního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty ZČU v Plzni a zároveň jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Právnické a postgraduální vzdělání získal na své alma mater. Vedle pedagogické a vědecké aktivity působí také jako of counsel v advokátní kanceláři PRK Partners v Praze. Opakovaně publikuje u nás i v zahraničí, je členem redakční rady časopisů Obchodněprávní revue a Law quarterly for the entire commercial, insolvency and capital market law (Krakov). Je členem rekodifikační komise pro soukromé právo, spoluautorem insolvenčního zákona a hlavním zpracovatelem zákona o obchodních korporacích. Je členem Legislativní rady vlády ČR a řady jiných odborných a poradních těles.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.