Přední klenot zemský

Větší zemský soud království českého v době rudolfínské

Marek Starý
brožovaná, 412 stran, doporučená cena 380 Kč
ISBN 978-80-87284-38-4

Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Nebyl jen nejprestižnějším a nejuznávanějším orgánem justičním, výlučně příslušným ve sporech o deskové statky, ale jeho kompetence přesahovaly i do oblasti správní a politické. Jeho přísedící, mezi nimiž čestné místo tradičně zaujímali nejvyšší zemští úředníci, tvořili užší královskou radu a výrazným způsobem ovlivňovali osudy celého českého státu. Zemský soud také plnil úlohu normotvornou a tzv. obecnými nálezy (jejichž význam byl ale v raném novověku za zenitem) mohl dotvářet podobu šlechtického práva. Je proto paradoxní, že česká právní historie nevěnovala dodnes tomuto klíčovému orgánu pozornost. Předkládaná kniha se snaží zaplnit do jisté míry tuto mezeru, shrnuje na základě archivního bádání dosavadní znalosti o vzniku, kompetencích a složení zemského soudu a podrobně mapuje jeho personální obsazení v době vlády císaře Rudolfa II.

Obsah |  Ukázka

O autorovi

JUDr. MAREK STARÝ, Ph.D.(nar. 1974), působí na katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako odborný asistent. Vedle toho vyučuje také na Vysoké škole finanční a správní. Odborně se zaměřuje na starší české právní dějiny, zejména na zemské právo a organizační uspořádání veřejné moci v českém státě v období raného novověku. Zabývá se též historií Frýdlantského vévodství a genealogií panovnických a šlechtických rodů. K zmíněným tematickým okruhům publikoval několik desítek studií v různých periodikách, kolektivních monografiích a sbornících. Je také vedoucím autorského kolektivu učebnice Dějiny daní a poplatků a spoluautorem právněhistorické bibliografie za roky 1990-2000.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.