Předsmluvní odpovědnost

Culpa in contrahendo

Jiří Hrádek | edice Studie
Auditorium, Praha 2010, 214 stran, doporučená cena 250 Kč

Culpa in contrahendo je velmi specifickým institutem soukromého práva, jenž v moderní době poutá na evropské i národní úrovni stále větší pozornost jak v oblasti soudního rozhodování, tak v oblasti legislativy. Navzdory převládajícímu konsenzu o jeho existenci ve většině právních řádů evropských států, panuje stále ještě množství otázek, které souvisí s jeho aplikací. Autor předkládané knihy se snaží odpovědět na řadu z těchto otázek, a to jak v komparativním pohledu, tak v prostředí našeho právního řádu. V evropském měřítku se jedná o jednu z mála monografií na uvedené téma.

Ukázka

Více o knize

Autor se zabývá otázkou, zda současný český právní systém umožňuje náhradu škody z důvodu porušení předsmluvního vztahu v podobě zvláštního právního vztahu či zda se v případě odpovědnosti v předsmluvním stádiu jedná o sekundární právní vztah založený na porušení mimosmluvních povinností účastníků právních vztahů. Podstata předsmluvního závazkového vztahu je sice otázkou spíše teoretickou, avšak pouze správné uchopení institutu culpa in contrahendo, stanovení rozsahu práv a povinností v předsmluvním vztahu a identifikace případných následků, které jsou s porušením povinností spojené, umožňuje přesné vymezení okolností, za nichž vzniká předsmluvní odpovědnost. Pro účely správné kvalifikace předsmluvní odpovědnosti v českém civilním právu autor nejdříve analyzuje právní úpravu předsmluvní odpovědnosti v Německu, Rakousku, USA, Anglii a Evropské unii, aby výsledky analýzy následně konfrontoval se současnou i budoucí českou úpravou civilní odpovědnosti a rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky.

Obsah

 • Část 1. Pojem a vývoj předsmluvní odpovědnosti
 • 1.1. Pojem culpa in contrahendo
 • 1.2. Historický vývoj institutu culpa in contrahendo
 • 1.3. Základy v římském právu
 • 1.4. Základy pruského zemského práva
 • 1.5. Vývoj institutu po účinnosti BGB
 • 1.6. Rozhodovací praxe německých soudů
 • 1.7. Legislativní zakotvení předsmluvní odpovědnosti
 • Část 2. Německá úprava culpa in contrahendo
 • 2.1. Období do reformy závazkového práva
 • 2.1.2. Právní základ existence culpa in contrahendo
 • 2.1.3. Meze předsmluvní odpovědnosti
 • 2.1.4. Případy porušení povinnosti řádné péče a dobré víry
 • 2.1.5. Předsmluvní odpovědnost ve vztahu ke třetím osobám
 • 2.1.6. Promlčení nároku
 • 2.1.7. Rozsah náhrady škody
 • 2.2. Období po reformě závazkového práva
 • 2.2.1. Nové pojetí culpa in contrahendo
 • 2.2.2. Obecná charakteristika předsmluvního vztahu
 • 2.2.3. Předsmluvní odpovědnost ve vztahu ke třetím osobám
 • 2.2.4. Případy porušení vztahu důvěry largo sensu
 • 2.2.5. Náhrada škody
 • 2.3. Další následky culpa in contrahendo
 • Část 3. Rakouská úprava culpa in cotrahendo
 • 3.1. Úprava ABGB
 • 3.2. Základní otázky vztahující se k institutu culpa in contrahendo
 • 3.2.1. Vznik zvláštního závazkového vztahu
 • 3.2.2. Meze culpa in contrahendo
 • 3.3. Případy předsmluvní odpovědnosti
 • 3.3.1. Porušení povinnosti nepůsobit škodu
 • 3.3.2. Bezdůvodné odmítnutí uzavření smlouvy
 • 3.3.3. Oznamovací povinnost
 • 3.3.4. Předsmluvní odpovědnost při platné smlouvě
 • 3.4. Odpovědnost třetích osob
 • 3.5. Náhrada škody
 • 3.5.1. Rozsah náhrady
 • 3.5.2. Náhrada škody a třetí osoby
 • 3.5.3. Promlčení nároku na náhradu škody
 • Část 4. Srovnání německé a rakouské úpravy
 • 4.1. Legislativní zakotvení institutu
 • 4.2. Obsah předsmluvního vztahu
 • 4.3. Případy porušení předsmluvního vztahu
 • 4.4. Culpa in contrahendo a třetí osoby
 • 4.5. Promlčení
 • 4.5. Náhrada škody
 • Část 5. Instituty práva USA a Anglie
 • 5.1. Doktrína estoppel
 • 5.2. Odpovědnost v předsmluvním stadiu v USA
 • 5.3. Aplikace doktríny estoppel v USA
 • 5.4. Odpovědnost v předsmluvním stadiu v Anglii
 • Část 6. Předsmluvní odpovědnost v evropském právu
 • 6.1. Sjednocování právní úpravy v členských státech
 • 6.2. Vliv evropské integrace na uvedené zásady
 • 6.3. Nařízení Řím II
 • 6.3.1. Základ primárního práva
 • 6.3.2. Principy kolizněprávní harmonizace nařízením Řím II
 • 6.3.3. Úprava culpa in contrahendo
 • 6.3.4. Hodnocení úpravy Řím II
 • 6.4. Společný referenční rámec
 • 6.5. Judikatura ESD
 • 6.5.1. Dosavadní rozhodnutí ESD
 • 6.5.2. Hodnocení závěrů ESD
 • Část 7. Obecné principy předsmluvní odpovědnosti v českém právu
 • 7.1. Srovnání české právní úpravy se zahraničím
 • 7.2. Charakter předsmluvní odpovědnosti v českém právu
 • 7.3. Předsmluvní vztah jako mimosmluvní závazkový vztah
 • 7.4. Předsmluvní vztah jako smluvní nebo jiný závazkový vztah
 • 7.4.1. Dvou a vícestranné právní úkony
 • 7.4.2. Jednostranný právní úkon
 • 7.4.3. Kvazikontrakty
 • 7.4.4. Předsmluvní vztah jako kvazikontrakt?
 • 7.5. Další právní skutečnosti
 • 7.5.1. Úřední konstitutivní rozhodnutí
 • 7.5.2. Obligationes ex variis causarum figuris
 • 7.5.3. § 415 OZ jako jiná skutečnost
 • 7.5.4. Předsmluvní odpovědnost jako následek porušení kvazikontraktu
 • Část 8. Předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku
 • 8.1. Koexistence právní úpravy občanského a obchodního zákoníku
 • 8.2. Generální klauzule náhrady škody (§ 420 OZ)
 • 8.3. Rozsah aplikace obecné úpravy na institut porušení předsmluvních povinností
 • 8.4. Generální prevenční klauzule (§ 415 OZ)
 • 8.4.1. Prevenční povinnost
 • 8.4.2. Standard chování
 • 8.4.3. Porušení právní povinnosti
 • 8.5. Rozpor s dobrými mravy (§ 424 OZ)
 • 8.5.1. Pojetí dobrých mravů
 • 8.5.2. Podmínky odpovědnosti
 • 8.6. Výkon práv a povinností (§ 3 OZ)
 • 8.7. Právní úkon a jeho neplatnost (§ 42 OZ)
 • Část 9. Předsmluvní odpovědnost dle obchodního zákoníku a dalších
 • 9.1. Charakter odpovědnosti
 • 9.2. Způsobení neplatnosti právního úkonu (§ 268 ObchZ)
 • 9.3. Rozpor se zásadami poctivého obchodního styku (§ 265 ObchZ)
 • 9.4. Důvěrnost poskytnutých informací (§ 271 ObchZ)
 • 9.5. Informační povinnost (§ 377 ObchZ)
 • 9.6. Další ustanovení civilního práva s významem pro culpa in contrahendo
 • 9.6.1. Poskytnutí informací v rámci spotřebitelských smluv
 • 9.6.2. Upozornění na vady věci
 • 9.6.3. Zákon o pojistné smlouvě
 • 9.6.4. Podnikání na kapitálovém trhu
 • 9.6.5. Povinnosti v rámci ochrany spotřebitele
 • Část 10. Základní otázky aplikace culpa in contrahendo v českém právu
 • 10.1. Meze a případy předsmluvní odpovědnosti v rámci institutu culpa in contrahendo
 • 10.2. Konkurence s dalšími instituty
 • 10.3. Předsmluvní odpovědnost a třetí osoby
 • 10.4. Promlčení nároku z předsmluvní odpovědnosti
 • 10.4.1. Promlčení nároku na náhradu škody
 • 10.5. Rozsah náhrady škody
 • 10.5.1. Rozsah náhrady škody ve vztahu ke culpa in contrahendo
 • 10.6. Nový civilní kodex a úprava de lege ferenda
 • 10.6.1. Obecně k návrhu culpa in contrahendo
 • 10.6.2. Počátek předsmluvního vztahu
 • 10.6.3. Třetí osoby
 • 10.6.4. Rozsah náhrady škody
 • 10.6.5. Promlčení

O autorovi - Jiří Hrádek

(nar. 1978), působí jako spolupracující advokát advokátní kanceláře Schönherr v. o. s. Absolvoval studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Universität Hamburg a Eberhard-Karls-Universität Tübingen v Německu. V rámci stáží působil v Evropském centru pro pojišťovací právo a právo náhrady škody (ECTIL) a u Evropské komise v Bruselu na GŘ Ochrany spotřebitele. V současnosti dokončuje postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor soukromé právo. Je členem redakční rady časopisu Jurisprudence a dlouhodobě spolupracuje také s ECTIL. Specializuje se na evropské, občanské a obchodní právo, zejména se zaměřením na právo náhrady škody a základní svobody vnitřního trhu. Publikuje pravidelně přehledy judikatury Soudního dvora v časopise Jurisprudence a komentáře k vývoji práva náhrady škody v rámci ECTIL. Je též autorem stu-dií o odpovědnosti za geneticky modifikované organismy, odpovědnosti nezletilých osob a dalších studií věnovaných odpovědnosti za škodu.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.