Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století

Jan Kuklík (ed.)
Auditorium, Praha 2009, 168 stran, doporučená cena 90 Kč

Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sborníku přispěli jak učitelé práva, tak praktičtí právníci a též studenti práva z České republiky i ze zahraničí. Cílem zamýšlené reformy je reflektovat aktuální trendy právnického vzdělávání a reagovat na potřeby praxe.

Ukázka

Slovo úvodem

Předkládaný sborník je jedním z výsledků iniciativy, kterou vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v čele s děkanem prof. Alešem Gerlochem v posledních dvou letech směřuje k vypracování nové akreditace magisterského studijního programu právo a právní věda.
Pro rok 2008 získala Právnická fakulta prostředky z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to v programu 6 – odstraňování slabých stránek školy. Program byl nazván Inovace magisterského studijního programu právo a právní věda v roce 2008.
Z prostředků programu byla nejprve v dubnu 2008 podpořena spolupráce s tradičním právnickým studentským spolkem Všehrd a s ním spojenou iniciativou pro právnické vzdělávání pod názvem LEEP (Legal Education Enhancement Programme), jejímž výsledkem bylo uspořádání konference nazvaná „Reforma právnického vzdělávání a globalizace“, která se uskutečnila ve dnech 21.–22. dubna 2008 v Modrém sále Slovenského institutu v Praze. Jejím hlavním cílem bylo zprostředkovat diskuzi o problémech pregraduálního vzdělávání v oboru právo a právní věda na českých fakultách a o limitech možných reforem studijního systému. Právnická fakulta byla spolupořadatelem konference.
Účastníky konference a panelových diskuzí byli zástupci právnických fakult z České republiky a Slovenska, zástupci právnických profesí a Ministerstva spravedlnosti ČR.
Konference se aktivně zúčastnilo (s příspěvkem či diskuzním vystoupením) 40 účastníků. Úspěchem konference byla účast zahraničních hostů Profesora srovnávacího práva Gianmaria Ajaniho z Turína a ředitele Curriculum Ressource Center při Central European University v Budapešti Matyasza Szaba, zástupce CEELi Institutu v Praze Charles Hall, děkanky Trnavské univerzity prof. Barancové.
S příspěvky vystoupili mimo jiné i místopředseda Senátu Parlamentu ČR doc. P. Pithart, emeritní soudce Ústavního soudu ČR prof. Vojtěch Cepl a dr. M. Tomozsek z Centra pro klinické právnické vzdělávání Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V panelové diskuzi poté i místopředsedkyně Ústavního soudu dr. Eliška Wagnerová a předsedkyně Nejvyššího soudu ČR dr. Iva Brožová.
Obsahově se konference soustředila na tři hlavní témata, a to na téma Role univerzitního vzdělávání v globalizované společnosti, téma Reformy právnického studia v Česku a v zahraničí a konečně na téma Role právnických profesí při univerzitním vzdělávání právníků. Stručné shrnutí hlavních myšlenek vybraných účastníků bylo publikováno v časopise Respekt, č. 20, ze dne 12. května 2008.
První část sborníku proto tvoří několik příspěvků a diskuzních vystoupení, které si podle mého názoru zaslouží publikaci, aby mohly působit jako inspirace pro závěrečný rok přípravy nového magisterského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Rád bych touto cestou poděkoval starostovi Všehrdu Ondřeji Kolínovi a Kataríně Kukanové za podíl na organizaci konference a za pomoc při zajištění příspěvků.
Druhá část sborníku byla inspirována některými závěry výše zmíněné konference a také výsledky diskuzí v komisi pro koncepci studia a na výjezdním zasedání vedení fakulty, Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucích kateder v červnu 2008 v Srní na Šumavě. Zaměřili jsme se v něm zejména na problematiku výuky právnických dovedností a na otázky spojené s možnou dílčí specializací právnického studia.
Třetí část sborníku jsme poté využili pro publikaci některých materiálů vzniklých při řešení rozvojového programu. Jedná se zejména o stanovisko studentských členů komise pro koncepci studia k nové akreditaci magisterského studijního programu a tři studie umožňující komparace právnického vzdělávání v ČR s právnickým vzděláním ve Francii, SRN a Rakousku. Inspirativní je tu zejména příspěvek odborného asistenta Právnické fakulty Vídeňské univerzity Mag. Jürgena Busche, který byl zařazen ve svém původním anglickém znění.
Chtěl bych dále připomenout, že jako další výstup z rozvojového programu vyšel i sborník věnovaný konferenci k desátému výročí programu Erasmus na pražské právnické fakultě, kde byly publikovány zkušennosti našich studentů z pobytů na zahraničních univezitách se zaměřením na možné změny ve výuce práva v České republice redigovaný proděkanem prof. Milanem Damohorským.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na tomto sborníku i na práci nad výzkumným záměrem podíleli a věřím, že výsledky této práce si najdou své čtenáře a zároveň, že alespoň některé z podnětných návrhů se skutečně objeví ve výuce práva nejen na pražské právnické fakultě.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Za komisi pro koncepci studia a řešitelký kolektiv Rozvojového programu

Obsah

 • Část I. Vybrané příspěvky z konference Reforma právnického vzdělávání a globalizace
 • Univerzitní vzdělávání v globální společnosti
  Doc. JUDr. Petr Pithart
 • Teorie a praxe role právnických profesí při univerzitním vzdělávání právníků
  JUDr. Iva Brožová
 • Reforma právnického vzdelávania v Slovenskej republike
  Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
 • Je potřebná větší orientace právnického vzdělávání na praxi?
  Mgr. Veronika Kristková, LLM.
 • Praktické formy výuky práva
  JUDr. Veronika Tomoszková, JUDr. Maxim Tomoszek
 • Rámcové návrhy na změny ve fungování Právnické fakulty UK
  JUDr. Jan Komárek
 • „Vnější“ a „vnitřní“ prostředí a jejich limity pro diskuze o reformě právnického pregraduálního vzdělávání
  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 • Část II. Příspěvky k diskuzi o reformě právnmického studia vypracované na žádost a ve spolupráci s komisí pro koncepci studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Street Law aneb Právo pro každý den
  JUDr. Michal Urban
 • Praktické využití znalostí získaných při studiu práva
  Mgr. Věra Honusková
 • Hodnoty v právu aneb o potřebě reformy právního vzdělávání trochu jinak
  Mgr. Vítězslav Dohnal
 • Místo studentských stáží v novém studijním programu právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 • Moduly povinně volitelných a volitelných předmětů ve vztahu k využitím interaktivních forem výuky a výuky právních dovedností
  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 • Část III. Vybrané materiály z činnosti komise pro koncepci studia
 • Zpráva studentské části Komise pro koncepci studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  Barbora Černá, Miroslav Makajev, Pavel Pražák, Jan Švarc
 • Organizace právnického studia ve Francii
  JUDr. Solange Maslowski, PhD.
 • K právnickému vzdělávání ve Spolkové republice Německo
  Pavel Pražák
 • European Legal Education: Between the Needs of the Nation State and an Ever Closer European Union
  Mag. Jürgen Busch, LLM.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.